Natječaj za zapošljavanje dvoje zaposlenika na pozicijama u Samostalnom sektoru za medije. Uz zapošljavanje na neodređeno vrijeme, traže se načelnik/ca tog Sektora i voditelj/ica Službe za medije i audiovizualne djelatnosti u Samostalnom sektoru.

Natječaj je objavljen 12. lipnja, 14. u tiskanom izdanju Narodnih novina, a rok za prijavu je osam dana.

logo

JAVNI NATJEČAJ – Ministarstvo kulture RH

Klasa: 112-01/17-01/0484

Urbroj: 532-02-01/1-17-01 od 12. VI. 2017.    (2838)

Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13 i 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 74/10, 142/11 i 53/12), a vezano uz prethodne suglasnosti Ministarstva uprave klasa: 112-02/17-01/535, urbroj: 515-04-01-02/1-17-4 od 17. svibnja 2017. godine te klasa: 112-02/17-01/535, urbroj: 515-04-01-02/1-17-6 od 8. lipnja 2017. godine, Ministarstvo kulture raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme:

A) U SAMOSTALNI SEKTOR ZA MEDIJE

– načelnik/ica sektora – 1 izvršitelj/ica.

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij – iz područja društvenih ili humanističkih znanosti

– istaknuti rezultati u području od značaja za rad državnog tijela

– najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– znanje engleskog jezika

– znanje rada na osobnom računalu

– položen državni stručni ispit.

B) U SAMOSTALNI SEKTOR ZA MEDIJE

Služba za medije i audiovizualne djelatnosti

– voditelj/ica Službe – 1 izvršitelj/ica.

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij – iz područja društvenih ili humanističkih znanosti

– najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– znanje engleskog jezika

– znanje rada na osobnom računalu

– položen državni stručni ispit.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbom članka 48. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova, kao i osobe koje nemaju prethodno položen državni stručni ispit, ali su ga u zakonskom roku dužne položiti nakon prijma u državnu službu.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Službenici se primaju u državnu službu uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Plaća radnog mjesta za koje se obavlja prijam propisana je Zakonom o državnim službenicima i namještenicima (Narodne novine broj 27/01), te Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine broj 37/01, 38/01 – isp. 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – isp. 17/03, 21/04, 25/04 – isp. 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13,126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15 i 100/15).

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

1. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

2. životopis,

3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome),

4. dokaz o radnom iskustvu (preslik radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.),

5. podatke o ispunjavanju uvjeta istaknutih rezultata rada u području od značaja za rad Ministarstva sukladno članku 4. stavku 4. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi (Narodne novine broj 77/07, 13/08 i 81/08), za radno mjesto pod slovom A)

6. dokaz o položenome državnom stručnom ispitu (ako je prethodno položen),

7. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14), uz prijavu na natječaj dužan/a je pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat/kinja pripadnik/ica nacionalne ma­njine ima se pravo pozvati na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10 i 93/11), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta se podnose na adresu: Ministarstvo kulture, Služba za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Runjaninova 2, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za natječaj« u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar kulture. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, te provjera znanja engleskog jezika i znanja rada na osobnom računalu.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Opis poslova radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na web-stranici Ministarstva uprave, www.uprava.gov.hr i web-stranici (www.min-kulture.hr), najmanje pet dana prije testiranja.

O rezultatima izbora javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranoga kandidata.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ministrica kulture će obustaviti postupak nakon natječaja.

Natječaj možete pogledati ovdje.